GSSSB Bharti 2023-24: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળમાં 1246 જગ્યાઓ પર ભરતી, છેલ્લી તારીખ 2 ડિસેમ્બર

GSSSB Bharti 2023-24: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જુદા જુદા વિભાગોના નિયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાઓ હસ્તકની કચેરીઓમાં વર્ગ-૩ના જુદા જુદા તાંત્રિક સંવર્ગોની સીધી ભરતીની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની પ્રક્રિયામાં પસંદગી/ પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે લાયક ઉમેદવારો પાસેથી OJAS ની વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળમાં 1246 જગ્યાઓ પર ભરતી

સોથી પહેલા ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ઉપર તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૩ (૧૪-૦૦ વાગ્યાથી) થી તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૩ (સમય રાત્રીના ૧૧-૫૯ વાગ્યા સુધી) દરમ્યાન ઓન-લાઈન અરજી કરવાની રહેશે. અરજી કરવા માટેની તમામ સૂચનાઓ સહિત (આગળ ફકરા નં-૭ માં દર્શાવેલ) આ જાહેરાત દરેક ઉમેદવારે ધ્યાનથી વાંચવી. અરજદાર ઉમેદવારોએ પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર, જાતિ તેમજ અન્ય લાયકાતના પોતાના બધા જ અસલ પ્રમાણપત્રો હાલમાં પોતાની પાસે જ રાખવાના રહેશે અને અરજીપત્રકમાં તે પ્રમાણપત્રોમાં દર્શાવ્યા મુજબની જરૂરી વિગતો ભરવી. ભરતી પ્રક્રિયાને લગતી તમામ સૂચનાઓ મંડળની https://gsssb.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે, GSSSB Bharti 2023-24 ભરતીની માહિતી મેળવવા દરરોજ મંડળની વેબસાઇટ જોતા રહેવું.

GSSSB Bharti 2023 Official Notification:

અહીં ક્લિક કરીને તમે GSSSB Bharti 2023-24 ની ઓફિસિયલ નોટિફિકેશન મેળવી શકશો તેમજ ફોર્મ ભરવા માટે ઓજસ વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in/ પરથી ભરવાનુ રહેશે ફોર્મ ભરવાની તારીખ 17/11/2023 છે,

GSSSB Bharti 2023-24

સંસ્થાગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
કુલ ખાલી જગ્યા1246
પોસ્ટ નામવિવિધ
લાયકાતપોસ્ટ પ્રમાણે
ફોર્મ ભરવાની શરુ તારીખ17-11-2023
પગારપોસ્ટ મુજબ ફિકસ પગાર
ઓફીસીયલ વેબસાઇટgsssb.gujarat.gov.in

GSSSB Bharti 2023-24: જગ્યાઓની વિગતો

પોસ્ટખાલી જગ્યા
સર્વેયર વર્ગ-3 (મહેસૂલ વિભાગ)412
સીનીયર સર્વેયર વર્ગ-397
પ્લાનીંગ આસીસ્ટન્ટ વર્ગ-365
સર્વેયર વર્ગ-360
વર્ક આસીસ્ટન્ટ વર્ગ-3574
ઓકયુપેશંલ થેરાપીસ્ટ વર્ગ-306
સ્ટરીલાઇઝર ટેકનીશીયન વર્ગ-301
ગ્રાફીક ડીઝાઇનર વર્ગ-304
કન્યાન તાંત્રીક મદદનીશ વર્ગ-317
વાયરમેન વર્ગ-305
મશીન ઓવરશીયર વર્ગ-302
જુનીયર પ્રોસેસ આસીસ્ટન્ટ વર્ગ-303

આ પણ વાંચો: ભાવનગર જિલ્લામા 72 જગ્યાઓ પર 10 અને 12 પાસ માટે ભરતી

GSSSB Bharti 2023-24: ઉમેદવારે અરજીપત્રક ભરવા માટે

 • GSSSB Bharti 2023-24 મા અરજી કરવા સૌથી પહેલા તમે “https://ojas.gujarat.gov.in” વેબસાઈટની મુલાકાત લો.
 • ત્યાર બાદ “On line Application” માં Apply પર Click કરો અને GSSSB સિલેકટ કરો.
 • ત્યાર બાદ ઉમેદવારે જાહેરાત ક્રમાંક:- ૨૧૨/૨૦૨૩૨૪ થી ૨૨૫/૨૦૨૩૨૪ પૈકી જે સંવર્ગની આ જાહેરાત માટે અરજી કરવા માંગતા હોય તે જાહેરાતના સંવર્ગના નામ પર click કરી Apply પર ક્લિક કરવું. ત્યાર બાદ સ્ક્રીન પર More Details અને Apply now ના ઓપ્શન ખુલશે. જેમાં More Details પર click કરવાથી વિગતવાર જાહેરાતની વિગતો જોવા મળશે. જે ઉમેદવારોએ વાંચી જવી.
 • ત્યાર બાદ “Apply now” પર Click કરવાથી નવી વિન્ડો ખુલશે. જેમાં “Skip” પર ક્લિક કરવાથી Application Format ખુલશે જેમાં સૌ પ્રથમ ઉમેદવારે “Personal Details”. ભરવી (અહીં લાલ ફુંદડી (*) નિશાની હોય તેની વિગતો ફરજિયાત ભરવાની રહેશે.)
 • ઉમેદવારની Personal Details ભરાયા બાદ “Educational Details” ભરો.
 • ત્યારપછી “Assurance” (બાંહેધરી) માં દર્શાવેલ શરતો સ્વીકારવા માટે “es” Select કરો. હવે તમારૂ અરજી પત્રક પૂર્ણ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે.
 • હવે “save” પર click કરવાથી ઉમેદવારનો “Application Number” generate થશે. જે સાચવીને રાખો.
 • ત્યારબાદ Upload Photograph પર Click કરો અહીં તમારો application number type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરવું. અહીં photo અને signature upload કરવાના છે. (Photo નું માપ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ અને signature નું માપ ૨.૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature jpg format માં (15 kb) સાઈઝથી વધે નહિ તે રીતે સ્કેન કરી computer માં સેવ કરેલા હોવા જોઈશે.) photo અને signature અપલોડ કરવા માટે “browse” button પર click કરો. હવે choose file ના સ્ક્રીનમાંથી જે ફાઈલમાં jpg format માં તમારો photo store થયેલ છે, તે ફાઈલને select કરો અને “open” button ને click કરો. હવે “browse button” ની બાજુમાં “upload” button પર Click કરો. હવે બાજુમાં તમારો photo દેખાશે. હવે આજ રીતે signature પણ upload કરવાની રહેશે. જે photo અને signature અપલોડ કરવામાં આવ્યા હશે તે જ photo લેખિત પરીક્ષાના હાજરીપત્રકમાં ચોંટાડવાનો રહેશે તથા તેવી જ signature કરવાની રહેશે તેમજ GSSSB Bharti 2023-24 પ્રક્રિયાના નિમણૂક સુધીના દરેક તબક્કે મંડળ/સંબંધિત ખાતાના વડા માંગે ત્યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહેશે. આથી ફોટોગ્રાફની ચારથી પાંચ કોપીઓ કઢાવી રાખવી. GSSSB Bharti 2023-24 મા ફોર્મ ભરવા જુદા તબક્કે જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ રજુ થશે તો ફાળવણી/ નિમણૂંકમાં બાધ આવી શકશે. જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહેશે.
 • હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Online Application ટેબમાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા Birth Date type કર્યા બાદ Ok પર click કરવાથી ઉમેદવારની Basic Details અને confirm application દેખાશે. ઉમેદવારને અરજીમાં જો કોઈ ભુલ હોય તો સુધારો કરી edit કરી લેવું. અરજી કન્ફર્મ કર્યા પહેલા કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો થઈ શકશે. પરંતુ અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો કરી શકાશે નહીં. સંપૂર્ણ ચકાસણી બાદ confirm application પર Click કરવું. તેથી ઉમેદવારની અરજીનો મંડળમાં online સ્વીકાર થઈ જશે. એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે મંડળ દ્વારા થઇ શકશે નહીં. અરજીમાં દર્શાવેલી વિગતોને અનુરૂપ પ્રમાણપત્રો મંડળ માંગે ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહેશે. આથી, GSSSB Bharti 2023-24 અરજી કરવા માટે ઉમેદવારે પ્રથમ તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે પોતાનું નામ,પતિ/પિતાનું નામ, અટક, જન્મતારીખ, શૈક્ષણિક લાયકાત, જાતિ (કેટેગરી), જેન્ડર (મેલ/ફીમેલ), માજી સૈનિક, સ્પોર્ટસ, શા.ખો.ખાં., વિધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લઇને તેને અનુરૂપ વિગતો ઓનલાઇન અરજીમાં દર્શાવવાની રહેશે. મંડળ દ્વારા ચકાસણી સારુ પ્રમાણપત્રો માંગવામાં આવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં દર્શાવેલ વિગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા મંડળ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવતાં પ્રમાણપત્રોમાં કોઇપણ જાતની વિસંગતતા માલૂમ પડશે તો, તેવી ક્ષતિયુક્ત અરજીઓ મંડળ દ્વારા જે તે તબક્કેથી ‘રદ’ કરવામાં આવશે. ખોટી કે અધૂરી વિગતોને કારણે ક્ષતિયુક્ત અરજી રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં મંડળની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહીં. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે અને તેને અનુરૂપ વિગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દર્શાવવાની ખાસ કાળજી રાખવા જણાવવામાં આવે છે. confirm application પર click કરતાં અહીં “confirmation number” generate થશે. જે હવે પછીની બધી જ કાર્યવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશે.
 • હવે print application પર click કરો. અહીં Select Job માંથી જાહેરાત ક્રમાંક સિલેકટ કરીને તમારો confirmation number ટાઈપ કરો અને જન્મતારીખ ટાઇપ કરવાથી તમારી અરજી ઓપન થશે. જેની પ્રિન્ટની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી. નોંધાયેલ ઉમેદવાર અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ સુધી Online Application Form ડાઉનલોડ કરીને સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી સાચવી રાખે તે ઉમેદવારના હિતમાં છે. અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ બાદ ઉમેદવાર Application Form ડાઉનલોડ કરી શકશે નહીં.
 • દરેક જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાં, સંજોગવશાત, જો કોઇ ઉમેદવાર એકથી વધુ અરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફર્મ થયેલ અરજીને માન્ય રાખીને અન્ય અરજીપત્રકને રદ ગણવામાં આવશે. બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ છેલ્લી કન્ફર્મ થયેલ અરજી સાથે નિયત ફી ભરેલ હશે તે માન્ય ગણાશે અને અગાઉની અરજી રદ ગણવામાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરેલી ફી છેલ્લી કન્ફર્મ થયેલ અરજી સામે ગણવામાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફર્મ થયેલ અરજી સાથે નિયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકીની અરજીઓ પૈકી નિયત ફી સાથેની કન્ફર્મ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગણવામાં આવશે. જો ઉમેદવારે આ GSSSB Bharti 2023-24 મા એકથી વધુ અરજી સાથે ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફંડ કરવામાં આવશે નહીં.

સત્તાવાર વેબસાઈટ: અહિ ક્લિક કરો

અરજી કરવાની રીત

GSSSB Bharti 2023-24 જાહેરાતના સંદર્ભમાં મંડળ ધ્વારા ઓન લાઈન અરજી જ સ્વીકારવામાં આવશે. જે અન્વયે ઉમેદવારો તા.૧૭/૧૧/૨૦૨૩ (બપોરના ૧૪-૦૦ વાગ્યાથી) થી તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૩ રાત્રે 11:59 સુધી. દરમ્યાન “https:// ojas.gujarat.gov.in” વેબસાઈટ પર ઓન-લાઈન અરજી કરી શકશે. ઉમેદવાર એક સંવર્ગ માટે એક જ અરજી કરી શકશે. તેમ છતાં કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાં વધુ અરજી કરશે તો ઉમેદવારે સૌથી છેલ્લે કન્ફર્મ થયેલી અરજી માન્ય ગણીને તે સિવાયની બાકીની તમામ અરજીઓ રદ કરવામા આવશે.

વય મર્યાદા અને શૈક્ષણિક લાયકાત

ગૌણ સેવાની GSSSB Bharti 2023-24 માટે પોસ્ટવાઇઝ નિયમાનુસાર અલગ અલગ વય મર્યાદા નિયત કરવામા આવી છે. જેના માટે ઓફિશીયલ નોટીફીકેશન નો અભ્યાસ કરવો.
આ GSSSB Bharti 2023-24 માટે પોસ્ટવાઇઝ અલગ અલગ શૈક્ષણિક લાયકાતો નિયત કરવામા આવી છે. જેના માટે ઓફિશીયલ નોટીફીકેશન વાચવી.

નોંધ

GSSSB Bharti 2023-24 જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૨૧૩/૨૦૨૩૨૪ થી ૨૨૪/૨૦૨૩૨૪ સામેના સંવર્ગના ભરતી નિયમોમાં દર્શાવેલ શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદા તેમજ ઓનલાઈન અરજી કરવા કોઈ માર્ગદર્શનની જરુર પડે તો તે માટે મંડળની કચેરીના ફોન નંબર:-૦૭૯- ૨૩૨૫૮૯૧૬ પર સંપર્ક કરવો.

પરીક્ષા ફી

GSSSB Bharti 2023-24 નુ ફોર્મ ભરતી વખતે ” General “ કેટેગરી Select કરી હોય (દર્શાવી હોય) તેવા (PH તથા . Ex. Servicemen કેટેગરી સિવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવી પડશે. ઉમેદવાર OJAS વેબસાઈટ પરથી તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૩ (૨૩-૫૯ કલાક) ઓનલાઈન ફી ભરી શકશે.

અનામત કક્ષાના ઉમેદવાર જો બિન-અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેમણે પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે નહીં. પરંતુ પરીક્ષા ફી માંથી મુક્તિ માટે જે તે અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ ઓન-લાઇન એપ્લીકેશનમાં પોતાની કેટેગરી દર્શાવવાની રહેશે. અન્યથા પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે. અરજી ફોર્મમાં નીચે મુજબની કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેશે નહીં.

 • (1) તમામ કેટેગરીના મહિલા ઉમેદવાર
 • (2) અનુસૂચિત જાતિ (SC)
 • (3) અનુસૂચિત જન જાતિ (ST)
 • (4) સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ (SEBC)
 • (5) આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS)
 • (6) માજી સૈનિક (Ex. Serviceman) તમામ કેટેગરીના
 • (7) શારિરીક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરીનાં

જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અરજી સબમીટ કરે ત્યારે તેઓને પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ફરજીયાત ઓન-લાઇન ભરવાની રહેશે. ઓન-લાઇનના માધ્યમથી ફી ભરવા માટે OJAS વેબસાઇટ પર Online Application Print Application Form / Pay Fees Click Online Payment માટેના Options દેખાશે. જેમાં Online Payment of Fees પર Click કરવું. જેમાં ડેબિટ કાર્ડ (Debit Card), ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ (Internet Banking), UPI અથવા વૉલેટ (Wallets) દ્વારા ભરવાની રહેશે. આ ચાર માધ્યમ પૈકીના કોઇ પણ એક માધ્યમ દ્વારા ફી ભર્યા બાદ રીસીપ્ટ જનરેટ થશે, જેની પ્રિન્ટ મેળવી લેવાની સુચના મળશે. ઉમેદવારોએ આ રીસીપ્ટની પ્રિન્ટ મેળવી લેવાની રહેશે. Online Application ટેબમાં Print Application Form / Pay Fees પર click કર્યા બાદ Online Payment Reciept પર ક્લીક કરવાથી પણ રીસીપ્ટની પ્રિન્ટ મેળવી શકાશે. ઓનલાઇન માધ્યમથી ફી ભરનાર ઉમેદવારે પરીક્ષા ફી પેટે રૂ.૧૦૦ અને નિયમોનુસાર ટ્રાન્ઝેક્શન ફી ભરવાની રહેશે.

પરીક્ષા ફી ભર્યા બાદ ફી પરત મળશે નહિ. તેમજ તે ફી અન્ય કોઇ પરીક્ષા માટે અનામત તરીકે રાખવામાં આવશે નહીં. પરીક્ષા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભર્યા વગરની અરજી માન્ય ગણવામા આવશે નહીં. ” General″ કેટેગરી Select કરનાર (શારીરિક ખોડખાંપણ તથા માજી સૈનિક કેટેગરી સિવાયના) ઉમેદવારો ફી ભરવાની નિયત સમયમર્યાદામાં પરીક્ષા ફી નહીં ભરે તો તેવા ઉમેદવારોનું અરજી ફોર્મ કોઇપણ જાતની જાણ કર્યા વગર મંડળ દ્વારા ‘“રદ’’ કરવામાં આવશે.